در گذشته نه چندان دور‌ اگر زوجی صاحب فرزند نمی شدند همه نگاهها به خانم بود و این زن بود که «نازا»تلقی میشد. مهمترین درمان هم سپردن به در و همسایه برای پیدا کردن یک دختر دیگر برای ازدواج مجدد بود!