نوار قلب جنین

رایجترین روش ارزیابی سلامت جنین نوار قلب جنین است.اگر پزشک شما این تست را به صورت مکرر برای شما درخواست داد مطمین باشید که ایشان جهت بررسی سلامت جنین شما این کار را ضروری دانسته است پس در زمانهای مقرر شده حتما تست را انجام دهید. نواری از نظر ما واکنشی و خوب محسوب میشود که طی بیست دقیقه حداقل دوبار ضربان قلب جنین بیشتر از ۱۵ضربان در دقیقه افزایش یابد و این افزایش ۱۵وانیه طول بکشد.


رایجترین روش ارزیابی سلامت جنین،  نوار قلب جنین است. این تست عموما بعد از ۳۲هفته بارداری انجام میشود ولی در شرایط خاص ممکن است پزشک شما بین هغثفته های ۲۸-۳۲ نیز این تست را درخواست کند و یا خودش در مطب انجام دهد. برای انجام این تست بهتر است مادر گرسنه نباشد. در وضعیت نیمه نشسته (زاویه۳۰درجه) و یا خوابیده به پهلو قرار گیرد. مدت انجام این تست حداقل ۲۰دقیقه است. اما ممکن است تا ۴۰دقیقه یا بیشتر هم ادامه یابد.

چه نوار قلب جنینی از نظر ما یک نوار خوب و واکنشی حساب میشود؟